Договір фінансової допомоги (про надання поворотної фінансової допомоги)

AGTL

04.08.2019

ШАБЛОН: Договір № 1 про надання поворотної фінансової допомоги

м. Харків                                                                                        “____”___________ 2019р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «____________________» надалі назване “ПІДПРИЄМСТВО” в особі директора ____________________, що діє на підставі Статуту, з одного боку, та

Фізична особа _______________________, ІПН _________________,  надалі названий “ПОЗИКОДАВЕЦЬ”, з іншого боку, а разом – сторони, уклали даний Договір про наступне:

1.ПРЕДМЕТ ТА ТЕРМІНИ ДОГОВОРУ

1.1.ПОЗИКОДАВЕЦЬ надає ПІДПРИЄМСТВУ поворотну фінансову допомогу, а   ПІДПРИЄМСТВО зобов’язується повернути надані грошові кошти в порядку та на умовах, передбачених даним Договором.

1.2.Поворотна  фінансова допомога  (надалі допомога) – це сума грошових коштів в національній валюті України, передана платнику податку у користування на визначений строк відповідно до Даного договору, який не передбачає  нарахування процентів або надання інших видів компенсацій як плати за користування такими коштами.

2.УМОВИ НАДАННЯ ДОПОМОГИ

2.1. Поворотна фінансова допомога надається в національній валюті України в розмірі _____________________,00 (________________________ гривень 00 копійок) гривень без ПДВ. Фінансова допомога в розмірі __________________,00 (_______________ тисяч гривень 00 копійок)  гривень без ПДВ надається ПОЗИКОДАВЦЕМ не пізніше ніж через ___________ робочих днів з дати підписання даного Договору.

2.2. Поворотна фінансова допомога надається ПІДПРИЄМСТВУ на безоплатній основі, тобто плата за користування грошовими коштами не стягується.

2.3. Поворотна фінансова допомога надається на один календарний рік з дати підписання даного Договору шляхом внесення грошових коштів до каси ПІДПРИЄМСТВА, або перерахування грошових коштів на поточний рахунок ПІДПРИЄМСТВА з особового або іншого рахунку ПОЗИКОДАВЦЯ.

2.4. Поворотна фінансова допомога надається до моменту вимоги її повернення ПОЗИКОДАВЦЕМ.

2.5. Поворотна фінансова допомога використовується для потреб ПІДПРИЄМСТВА відповідно до статутних цілей його діяльності.

3.ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ДОПОМОГИ

3.1. Поворотна фінансова допомога підлягає поверненню за вимогою ПОЗИКОДАВЦЯ.

3.2. Повернення грошових коштів проводиться шляхом видачі грошових коштів ПОЗИКОДАВЦЮ з каси  ПІДПРИЄМСТВА або шляхом перерахування грошових коштів на особовий рахунок ПОЗИКОДАВЦЯ в установі банку.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань за даним Договором відповідно до чинного законодавства України.

5. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ

5.1. Спори між сторонами вирішуються шляхом переговорів.

5.2. В разі недосягнення згоди зацікавлена сторона передає спір на розгляд компетентного судового органу в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

6.4. При виконанні Договору та врегулюванні розбіжностей, що випливають із нього, сторони керуються чинним законодавством України.

6. ФОРС-МАЖОР.

6.1. Сторони звільняються від відповідальності  за  часткове або повне невиконання зобов’язань по дійсному договору, якщо повне або часткове невиконання своїх зобов’язань являється наслідком обставин непоборної сили (землетрусу, пожежі, повені,  епідемії), а також некласичних видів форс-мажорних обставин, які можуть мати місце на території України,  таких  як:  непередбачені  політичні дії, екологічні катастрофи, воєнні дії, у тому числі бойові  (учбові), страйки, національні та  еміграційні хвилювання,  рішення органів влади, зміни національного законодавства, злочинні дії третіх осіб по відношенню до Сторін, виникаючі після заключення даного Договору.

7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН.

7.1. ПОЗИКОДАВЦЬ має право вимагати дострокового повернення наданої поворотної фінансової допомоги, письмово попередивши про це ПІДПРИЄМСТВО за 15 робочих днів.

7.2. ПІДПРИЄМСТВО має право достроково повернути отриману поворотну фінансову допомогу ПОЗИКОДАВЦЮ.

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Даний Договір вступає в силу з моменту його підписання та діє до “____”_______ 2020 року. Договір може бути скасовано за домовленістю сторін у порядку, перед­ба­че­но­му чинним законодавством.

8.2. Всі зміни та доповнення до даного Договору укладаються в письмовій формі та підписуються обома Сторонами.

8.3. Даний Договір укладено в двох примірниках на двох сторінках українською мовою, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

8.4. Підприємство є платником _______ податку _______________,  платник ПДВ

8.5. Жодна із Сторін не має права передавати свої права за Даним Договором третій стороні без письмової згоди другої Сторони.

8.6. У випадках, не передбачених Даним Договором, Сторони керуються чинним цивільним законодавством України.

8.7. Підписуючи цей Договір, Сторони, згідно Закону України «Про захист персональних даних», надають взаємну згоду один одному на обробку їхніх персональних даних, а саме: назви, місцезнаходження/місця проживання, реєстраційних даних (коду ЄДРПОУ, номеру державної реєстрації у єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців).

8.8. Після підписання Даного Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, так чи інакше пов’язаних з Даним Договором, втрачають юридичну силу.

9.РЕКВІЗИТИ  ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Источник Протокол

Остались вопросы? Обращайтесь!

Мы проконсультируем Вас, поможем организовать бизнес, выбрать систему налогообложения, а в случае необходимости – сопроводим процесс организации Вашего бизнеса по юридическим, бухгалтерским, налоговым, а также финансовым вопросам. И поверьте, Ваши деньги непременно вернутся к Вам.

Публікації

admin

10.09.2021

Верховний Суд висловився про визначення реконструкції об’єкта будівництва

Сам по собі факт зміни функціонального призначення об’єкта будівництва не є достатньою ознакою реконструкції. Сам по собі факт зміни функціонального призначення об’єкта будівництва не є достатньою ознакою реконструкції, оскільки реконструкція…

Читати далі...

admin

08.09.2021

Коли нещасний випадок вважається таким, що трапився в період проходження служби при виконанні службових обов'язків

Перевезення небезпечних речовин у службовому автомобілі: позиція ВС. Здійснюючи перевезення небезпечних речовин у службовому автомобілі, позивач порушив вимоги заходів безпеки під час виконання вказаних робіт, тому комісія з розслідування дійшла…

Читати далі...

admin

06.09.2021

ВС висловився щодо підстав для звільнення особи від кримінальної відповідальності

Звільнення особи від кримінальної відповідальності: ВС вказав на важливий аспект. Визнання винуватості є правом, а не обов’язком підозрюваного, обвинуваченого, а отже невизнання вказаними особами свої вини у вчиненні кримінального правопорушення…

Читати далі...

admin

03.09.2021

Чи набуває самостійного права на користування житлом особа, яка вселились до квартири з метою здійснення догляду за хворими родичами

Позивач вселилася до спірної квартири і почала в ній постійно проживати на прохання дядька, здійснюючи догляд за ним. Особи, які вселились до квартири з метою здійснення догляду за хворими родичами,…

Читати далі...

admin

30.08.2021

ВС роз’яснив, у чому полягає принцип офіційного з’ясування всіх обставин справи

Принцип офіційного з’ясування всіх обставин справи полягає насамперед у активній ролі суду при розгляді справи. В адміністративному процесі, на відміну від суто змагального процесу, де суд оперує виключно тим, на…

Читати далі...

admin

25.08.2021

ЕС признал украинские COVID-сертификаты: можно ли теперь свободно въехать в любую страну ЕС

Решение ЕС о признании украинских COVID-сертификатов в «Дії» носит лишь рекомендательный характер, и каждая страна ЕС будет решать сама, пускать ли украинцев. В СМИ прогремела новость о том, что ЕС…

Читати далі...

admin

20.08.2021

Апеляційний суд визнав правильним покарання для адвоката, накладене через образу помічника судді

Адвокат назвав помічника судді «собакою», у відповідь остання подала скаргу до КДК. Восьмий апеляційний адміністративний суд по справі № 380/2378/20 визнав правильним притягнення до дисциплінарною відповідальності адвоката, який назвав «собакою»…

Читати далі...

AGTL

29.11.2020

Пенсія військовослужбовця: чому суд може відмовити у перерахунку

КАС відмовився перерахувати пенсію військовослужбовцю, оскільки довідка про доходи не містила цікавої інформації. Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду по справі № 580/2417/19 відмовив колишньому військовослужбовцю у…

Читати далі...

AGTL

28.11.2020

Огляд місця події чи обшук: ККС визначиться, чи є протокол огляду автомобіля допустимим доказом

ККС: за відсутності ухвали слідчого судді результати огляду автомобіля не можуть бути визнані допустимими доказами. Верховний Суд дійшов висновку, що кримінальне провадження (справа № 359/8596/15-к) необхідно передати на розгляд об`єднаної…

Читати далі...

AGTL

27.11.2020

Що має містити касаційна скарга, стало відомо із постанови КГС ВС

КГС вирішив, що посилання на неправильне застосування судами норм права без посилання на висновки ВС недостатньо. Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду по справі № 904/3807/19 розтлумачив, як правильно…

Читати далі...

Адвокатські практики

Напрямки

Будь ласка, використовуйте цю кнопку, щоб зв'язатися з нами!

Кнопка зв'язку