З 28 квітня діє новий модельний статут: що змінилося?

AGTL

13.05.2019

Зокрема, за Постановою №367:

  • у разі подання для державної реєстрації створення товариства з обмеженою відповідальністю, що діє на підставі модельного статуту товариства з обмеженою відповідальністю (далі — модельний статут), або переходу товариства з обмеженою відповідальністю на діяльність на підставі модельного статуту документів в електронній формі редакція модельного статуту, на підставі якого діє товариство з обмеженою відповідальністю, визначається товариством з обмеженою відповідальністю (його засновниками) шляхом обрання варіантів “за замовчуванням” або відповідних положень модельного статуту, затвердженого цією постановою;
  • у разі подання для державної реєстрації створення товариства з обмеженою відповідальністю, що діє на підставі модельного статуту, або переходу товариства з обмеженою відповідальністю на діяльність на підставі модельного статуту документів у паперовій формі вважається, що обрано варіанти “за замовчуванням”;
  • портал електронних сервісів повинен забезпечувати формування за єдиним алгоритмом цифрового коду модельного статуту, що дає змогу ідентифікувати автоматичними засобами редакцію модельного статуту, на підставі якого діє товариство з обмеженою відповідальністю;
  • модельний статут, затверджений постановою КМУ від 16.11.2001 р. №1182 (Офіційний вісник України, 2011 р., №90, ст. 3268), застосовується виключно щодо товариств з обмеженою відповідальністю, які діють на його підставі на момент набрання чинності цією постановою, до моменту їх переходу на діяльність на підставі власного статуту або модельного статуту, затвердженого цією постановою;
  • товариства з обмеженою відповідальністю, які на момент набрання чинності цією постановою діяли на підставі модельного статуту, затвердженого постановою КМУ від 16.11.2011 р. №1182 і до 18 червня 2019 р. не перейшли на діяльність на підставі власного статуту або модельного статуту, затвердженого цією постановою, з 18 червня 2019 р. вважаються такими, що перейшли на діяльність на підставі модельного статуту, затвердженого цією постановою, шляхом обрання варіантів “за замовчуванням”.

Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування, крім абзацу третього пункту 1 цієї постанови, який набирає чинності з 1 липня 2019 р., абзацу четвертого пункту 2 цієї постанови, який набирає чинності з 15 травня 2019 р., пункту 4 цієї постанови, який набирає чинності з 18 червня 2019 р., та пунктів 1, 8, 9, 10, 13, 14 та 15 змін, затверджених цією постановою, які набирають чинності з 1 липня 2019 року.

Постанову №367 було опубліковано в “Урядовому Кур’єрі” №82 від 27.04.2019 року.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 березня 2019 р. № 367

МОДЕЛЬНИЙ СТАТУТ
товариства з обмеженою відповідальністю

Загальні положення

1. Товариство з обмеженою відповідальністю (далі — Товариство) утворено відповідно до законодавства України та діє на підставі цього модельного статуту (далі — Статут).

2. Найменування Товариства визначено в установленому порядку та внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (далі — Єдиний державний реєстр).

3. Скорочене найменування Товариства у разі наявності визначається в установленому порядку та вноситься до Єдиного державного реєстру.

4. Метою діяльності Товариства є отримання прибутку з подальшим його розподілом між учасниками Товариства.

5. Предмет діяльності Товариства, склад засновників (учасників), розмір статутного капіталу, розмір часток у статутному капіталі кожного з учасників, спосіб внесення ними вкладів (у грошовій та/або негрошовій формі) визначаються відповідним рішенням засновників (учасників) Товариства.

6. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, може мати бланки, фірмовий знак, а також знак для товарів і послуг та інші реквізити.

Статутний капітал та вклади учасників Товариства

7. Кожен учасник Товариства повинен повністю внести свій вклад протягом:

7.1) одного місяця з дати державної реєстрації Товариства;

7.2) трьох місяців з дати державної реєстрації Товариства;

7.3) шести місяців з дати державної реєстрації Товариства*;

7.4) одного року з дати державної реєстрації Товариства.

8. Якщо учасник Товариства прострочив внесення вкладу чи його частини, виконавчий орган Товариства повинен надіслати йому письмове попередження про прострочення. Попередження повинне містити інформацію про невнесений своєчасно вклад чи його частину та додатковий строк, наданий для погашення заборгованості. Додатковий строк, наданий для погашення заборгованості, становить:

8.1) 10 днів;

8.2) 20 днів;

8.3) 30 днів;

8.4) період у межах 30 днів, установлений виконавчим органом Товариства*.

9. Учасники Товариства можуть збільшити статутний капітал Товариства за рахунок додаткових вкладів учасників та/або третіх осіб за рішенням загальних зборів учасників.

10. Кожний учасник Товариства має переважне право внести додатковий вклад у межах суми збільшення статутного капіталу:

10.1) пропорційно його частці у статутному капіталі Товариства*;

10.2) пропорційно його частці у статутному капіталі Товариства, якщо інше не передбачено рішенням загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів.

11. Треті особи та учасники Товариства можуть внести додаткові вклади в межах різниці між сумою збільшення статутного капіталу та сумою внесених учасниками додаткових вкладів:

11.1) після реалізації кожним учасником свого переважного права або відмови від реалізації такого права;

11.2) після реалізації кожним учасником свого переважного права або відмови від реалізації такого права лише у разі, коли це передбачено рішенням загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів*.

12. З метою реалізації свого переважного права учасники Товариства можуть вносити додаткові вклади протягом:

12.1) трьох місяців з дня прийняття рішення загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів;

12.2) шести місяців з дня прийняття рішення загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів;

12.3) строку, встановленого рішенням загальних зборів учасників, але не більше ніж протягом одного року з дня прийняття рішення про залучення додаткових вкладів*.

13. Треті особи та учасники Товариства можуть вносити додаткові вклади протягом шести місяців після закінчення строку, визначеного у пункті 12 Статуту, якщо рішенням загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів не встановлено менший строк.

14. У разі коли всі учасники Товариства до прийняття рішення загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів відмовилися від реалізації переважного права на внесення додаткового вкладу до статутного капіталу Товариства, треті особи можуть вносити додаткові вклади протягом шести місяців з дня прийняття рішення загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів, якщо інший строк не встановлено таким рішенням.

15. Учасник Товариства:

15.1) не має переважного права на придбання частки (частини частки) іншого учасника Товариства, що продається третій особі;

15.2) має переважне право на придбання частки (частини частки) іншого учасника Товариства, що продається третій особі*.

15.2.1. Якщо кілька учасників Товариства мають намір скористатися переважним правом, вони придбавають частку (частину частки):

15.2.1.1) пропорційно розміру належних їм часток у статутному капіталі Товариства*;

15.2.1.2) пропорційно розміру належних їм часток у статутному капіталі Товариства, якщо інше не погоджено всіма учасниками Товариства.

15.2.2. Учасник Товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третім особам, зобов’язаний письмово повідомити про це іншим учасникам Товариства та поінформувати про ціну та розмір частки, що відчужується, інші умови такого продажу.

15.2.3. Учасник Товариства, який отримав від іншого учасника повідомлення про намір продати частку (частину частки), має право повідомити про свій намір скористатися переважним правом або про відмову від його реалізації протягом:

15.2.3.1) 10 днів з дати отримання повідомлення;

15.2.3.2) 20 днів з дати отримання повідомлення;

15.2.3.3) 30 днів з дати отримання повідомлення*.

15.2.4. Якщо жоден з учасників Товариства протягом визначеного Статутом строку не повідомив письмово учаснику, який продає частку
(частину частки), про намір скористатися своїм переважним правом, така частка (частина частки) може бути відчужена третій особі на умовах, про які були повідомлені учасники Товариства.

16. Надання частки (частини частки) в заставу допускається:

16.1) лише за згодою інших учасників Товариства*;

16.2) без згоди інших учасників Товариства.

Порядок вступу до Товариства та виходу з нього

17. Вступ до Товариства здійснюється шляхом придбання (набуття) третьою особою частки (частини частки) у статутному капіталі Товариства або у порядку спадкування (правонаступництва).

18. Для виходу з Товариства учасник (його спадкоємець, правонаступник) у встановленому законом порядку подає державному реєстратору юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань заяву про вихід з Товариства та інші документи, передбачені законом. Протягом 10 робочих днів з дня державної реєстрації змін до відомостей Єдиного державного реєстру щодо виходу учасника (його спадкоємця або правонаступника) колишній учасник Товариства (його спадкоємець, правонаступник) зобов’язаний звернутися до Товариства із письмовою заявою про виплату вартості частки, що містить інформацію про спосіб виплати (готівкою або шляхом безготівкового розрахунку) та реквізити, необхідні для її здійснення.

19. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з Товариства у будь-який час без згоди інших учасників. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з Товариства за згодою інших учасників. Рішення щодо надання згоди на вихід з Товариства учасника, частка якого у статутному капіталі становить 50 або більше відсотків, або про відмову в її наданні приймається іншими учасниками протягом:

19.1) одного місяця з дня подання учасником заяви про намір вийти з Товариства*;

19.2) 15 днів з дня подання учасником заяви про намір вийти з Товариства.

20. Товариство зобов’язане виплатити колишньому учаснику Товариства вартість його частки протягом:

20.1) трьох місяців з дня, коли Товариство дізналося чи повинне було дізнатися про вихід учасника;

20.2) одного року з дня, коли Товариство дізналося чи повинне було дізнатися про вихід учасника*;

20.3) одного місяця з дня отримання Товариством від колишнього учасника заяви про виплату вартості частки, що містить інформацію про спосіб виплати (готівкою або шляхом безготівкового розрахунку) та реквізити, необхідні для її здійснення;

20.4) двох місяців з дня отримання Товариством від колишнього учасника заяви про виплату вартості частки, що містить інформацію про спосіб виплати (готівкою або шляхом безготівкового розрахунку) та реквізити, необхідні для її здійснення.

Дивіденди

21. Дивіденди виплачуються за:

21.1) будь-який період, що є кратним кварталу*;

21.2) календарний рік;

21.3) будь-який період, визначений рішенням загальних зборів учасників Товариства.

22. Виплата дивідендів здійснюється протягом:

22.1) шести місяців з дня прийняття рішення про їх виплату*;

22.2) двох місяців з дня прийняття рішення про їх виплату;

22.3) одного місяця з дня прийняття рішення про їх виплату.

23. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів або виплачувати дивіденди у випадках:

23.1) визначених законом*;

23.2) визначених законом, а також якщо Товариство є боржником у зобов’язанні, виконання якого прострочено більше ніж на місяць, а прострочена сума боргу Товариства перевищує 10 місячних мінімальних заробітних плат**.

Органи управління Товариством, їх компетенція,
порядок прийняття ними рішень

24. Вищим органом Товариства є загальні збори учасників. Кожен учасник Товариства на загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну розміру його частки у статутному капіталі Товариства.

25. Учасники, які у випадку, визначеному законом, надіслали Товариству вимогу про скликання загальних зборів учасників, мають право самостійно скликати загальні збори учасників, якщо вони не отримали повідомлення про скликання загальних зборів учасників протягом:

25.1) 10 днів з дня, коли Товариство отримало чи повинне було отримати вимогу про скликання загальних зборів учасників*;

25.2) 20 днів з дня, коли Товариство отримало чи повинне було отримати вимогу про скликання загальних зборів учасників;

25.3) 30 днів з дня, коли Товариство отримало чи повинне було отримати вимогу про скликання загальних зборів учасників.

26. Виконавчий орган Товариства зобов’язаний повідомити учасникам Товариства про проведення загальних зборів учасників не менше ніж за:

26.1) 15 днів до запланованої дати їх проведення;

26.2) 30 днів до запланованої дати їх проведення*;

26.3) 45 днів до запланованої дати їх проведення.

27. Повідомлення про загальні збори учасників надсилається:

27.1) поштовим відправленням з описом вкладення*;

27.2) поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення;

27.3) рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення;

27.4) електронною поштою з накладенням на повідомлення кваліфікованого електронного підпису із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання.

28. Виконавчий орган Товариства зобов’язаний повідомити учасникам Товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за:

28.1) п’ять днів до запланованої дати проведення загальних зборів учасників;

28.2) 10 днів до запланованої дати проведення загальних зборів учасників*;

28.3) 15 днів до запланованої дати проведення загальних зборів учасників.

29. Виконавчий орган Товариства забезпечує учаснику Товариства або його представникові можливість ознайомлення з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного на загальних зборах учасників:

29.1) за місцезнаходженням Товариства у робочий час*;

29.2) шляхом надіслання електронних (сканованих) копій документів та інформації електронною поштою за наданою учасником Товариства адресою;

29.3) за місцезнаходженням Товариства у робочий час або за вибором учасника шляхом надіслання електронних (сканованих) копій документів та інформації електронною поштою за наданою учасником Товариства адресою.

30. Рішення загальних зборів учасників шляхом опитування:

30.1) не може бути прийнято;

30.2) може бути прийнято*.

30.2.1. Шляхом опитування не можуть прийматися рішення з питань:

30.2.1.1) визначених законом*;

30.2.1.2) визначених законом, а також щодо:

30.2.1.2.1) переходу Товариства із Статуту на діяльність на підставі власного статуту;

30.2.1.2.2) зміни редакції Статуту, на підставі якої діє Товариство;

30.2.1.2.3) надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, а також правочину, щодо якого є заінтересованість (якщо Статутом визначено порядок погодження такого правочину).

30.2.2. Ініціатором проведення опитування може бути:

30.2.2.1) будь-який учасник Товариства;

30.2.2.2) будь-який учасник або виконавчий орган Товариства*.

30.2.3. Ініціатор опитування надсилає всім учасникам Товариства відповідний запит з проектом рішення із запропонованого питання (питань). Надсилання запиту електронною поштою за наданою учасником Товариства адресою:

30.2.3.1) не допускається;

30.2.3.2) допускається за умови накладення на запит кваліфікованого електронного підпису із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання*.

30.2.4. У разі згоди із запропонованим рішенням учасник Товариства підписує проект рішення та надсилає його ініціатору протягом:

30.2.4.1) 10 днів з дня отримання запиту;

30.2.4.2) 15 днів з дня отримання запиту*;

30.2.4.3) 20 днів з дня отримання запиту.

30.2.5. Якщо до закінчення зазначеного строку учасник Товариства не надав відповіді, вважається, що він не згоден із запропонованим рішенням.

30.2.6. Використання електронної пошти для надсилання учасником повідомлення про згоду із запропонованим рішенням:

30.2.6.1) допускається за умови накладення на повідомлення кваліфікованого електронного підпису із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання*;

30.2.6.2) не допускається.

30.2.7. Справжність підпису учасника Товариства на рішенні, прийнятому шляхом опитування:

30.2.7.1) підлягає нотаріальному засвідченню;

30.2.7.2) не підлягає нотаріальному засвідченню*.

30.2.8. Датою рішення, прийнятого шляхом опитування, вважається:

30.2.8.1) останній день строку, протягом якого учасники повинні були надіслати свої відповіді ініціатору опитування*;

30.2.8.2) день отримання ініціатором опитування відповідей від усіх учасників Товариства.

31. До компетенції загальних зборів учасників належать питання:

31.1) визначені законом;

31.2) визначені законом, а також питання щодо*:

31.2.1) зміни найменування Товариства*;

31.2.2) зміни місцезнаходження Товариства*;

31.2.3) утворення, реорганізації та ліквідації філій, представництв, інших відокремлених
підрозділів Товариства, затвердження положень про них*;

31.2.4) призначення та звільнення керівників філій, представництв, інших відокремлених
підрозділів Товариства, визначення умов оплати їх праці*;

31.2.5) створення (заснування) Товариством інших юридичних осіб, а також придбання або відчуження Товариством частки у статутному капіталі інших юридичних осіб, прийняття рішення про припинення юридичних осіб, в яких Товариство бере участь*;

31.2.6) голосування Товариством (“за” чи “проти”) під час прийняття рішень вищим органом управління юридичної особи, в якій Товариство бере участь;

31.2.7) погодження умов колективного договору Товариства.

32. Загальні збори учасників мають право приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства,
у тому числі тих, що віднесені до компетенції інших органів Товариства.

33. Рішення загальних зборів учасників приймаються щодо:

33.1) визначення основних напрямів діяльності Товариства:

33.1.1) більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання*;

33.1.2) двома третинами голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання;

33.1.3) трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання;

33.1.4) одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з цього питання;

33.2) переходу Товариства із Статуту на діяльність на підставі власного статуту; якщо редакція Статуту, на підставі якої діє Товариство, або проект власного статуту містить положення, які відповідно до закону можуть бути внесені до статуту, змінені або виключені з нього одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства, — одностайно всіма учасниками Товариства, в інших випадках:

33.2.1) більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання;

33.2.2) двома третинами голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання;

33.2.3) трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання*;

33.2.4) одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з цього питання;

33.3) зміни редакції Статуту, на підставі якої діє Товариство, якщо зміна стосується положень, які відповідно до закону можуть бути внесені до статуту, змінені або виключені з нього одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь усі учасники Товариства, ― одностайно всіма учасниками Товариства, в інших випадках:

33.3.1) більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання;

33.3.2) двома третинами голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання;

33.3.3) трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання*;

33.3.4) одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з цього питання;

33.4) зміни розміру статутного капіталу Товариства:

33.4.1) більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання;

33.4.2) двома третинами голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання;

33.4.3) трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання*;

33.4.4) одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з цього питання;

33.5) обрання та припинення повноважень (звільнення) одноосібного виконавчого органу Товариства або членів колегіального виконавчого органу (всіх чи окремо одного або декількох з них), встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу Товариства, притягнення посадових осіб Товариства до відповідальності:

33.5.1) більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання*;

33.5.2) двома третинами голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання;

33.5.3) трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання;

33.5.4) одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з цього питання;

33.6) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства:

33.6.1) більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання*;

33.6.2) двома третинами голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання;

33.6.3) трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання;

33.6.4) одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з цього питання;

33.7) затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період:

33.7.1) більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання*;

33.7.2) двома третинами голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання;

33.7.3) трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання;

33.7.4) одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з цього питання;

33.8) розподілу чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів:

33.8.1) більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання*;

33.8.2) двома третинами голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання;

33.8.3) трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання;

33.8.4) одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з цього питання;

33.9) виділу, злиття, поділу, приєднання, ліквідації та перетворення Товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення Товариства, порядку розподілу між учасниками Товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу Товариства:

33.9.1) більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання;

33.9.2) двома третинами голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання;

33.9.3) трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання*;

33.9.4) одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з цього питання;

33.10) надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, а також правочину, щодо якого є заінтересованість (якщо Статутом визначено порядок погодження такого правочину):

33.10.1) більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання*;

33.10.2) двома третинами голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання;

33.10.3) трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання;

33.10.4) одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з цього питання;

33.11) інших питань, віднесених законом або Статутом до компетенції загальних зборів учасників, крім тих, для яких законом прямо визначено кількість голосів учасників, необхідну для прийняття рішення:

33.11.1) більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання*;

33.11.2) двома третинами голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання;

33.11.3) трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання.

34. Рішення загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням.

35. До компетенції виконавчого органу Товариства належить вирішення усіх питань діяльності Товариства, крім тих, що відповідно до закону або Статуту належать до компетенції загальних зборів учасників.

36. Виконавчий орган Товариства є:

36.1) одноосібним*;

36.1.1. Одноосібний виконавчий орган має таку назву:

36.1.1.1) директор*;

36.1.1.2) генеральний директор;

36.1.1.3) голова.

36.1.2. Одноосібний виконавчий орган Товариства може діяти від імені Товариства без довіреності;

36.2) колегіальним.

36.2.1. Колегіальний виконавчий орган має таку назву:

36.2.1.1) дирекція, а його голова — генеральний директор*;

36.2.1.2) правління, а його голова — голова правління.

36.2.2. Кількість членів колегіального виконавчого органу з урахуванням його голови становить:

36.2.2.1) дві особи;

36.2.2.2) три особи*;

36.2.2.3) чотири особи.

36.2.3. Обрання членів колегіального виконавчого органу та його голови здійснюється голосуванням:

36.2.3.1) окремо щодо кожного кандидата*;

36.2.3.2) окремо щодо кандидата на посаду голови та за список кандидатів на посади членів колегіального виконавчого органу;

36.2.3.3) за список кандидатів на посади голови та членів колегіального виконавчого органу.

36.2.4. Голова колегіального виконавчого органу Товариства може діяти від імені Товариства без довіреності.

36.2.5. Для прийняття рішень з питань, які належать до компетенції виконавчого органу Товариства, але виходять за межі звичайної щоденної діяльності Товариства, голова колегіального виконавчого органу зобов’язаний скликати засідання виконавчого органу.

36.2.6. Рішення колегіального виконавчого органу приймаються більшістю голосів усіх його членів. У разі рівного розподілу голосів членів колегіального виконавчого органу вирішальним є голос голови.

37. У разі смерті особи, яка діяла як одноосібний виконавчий орган (голова колегіального виконавчого органу) Товариства, виконувачем обов’язків до обрання в установленому порядку іншої особи стає заступник одноосібного виконавчого органу (член колегіального виконавчого органу, який є найстаршим за віком), якщо така посада відсутня або вакантна, — головний бухгалтер Товариства, якщо посада головного бухгалтера Товариства відсутня або вакантна, — працівник Товариства з найвищою заробітною платою, нарахованою за останній повний календарний місяць, що передує місяцю, в якому відповідна особа померла. Якщо двом або більше працівникам Товариства за відповідний місяць нараховано однакову заробітну плату, виконувачем обов’язків стає той з них, який є найстаршим за віком.

38. Особа, яка діє як одноосібний виконавчий орган або займає посаду члена колегіального виконавчого органу Товариства, зобов’язана діяти добросовісно, розумно, в інтересах Товариства та належним чином виконувати свої обов’язки, визначені законодавством, Статутом або відповідним договором.

Значні правочини та правочини,
щодо вчинення яких є заінтересованість

39. Значними правочинами Товариства є правочини:

39.1) визначені законом;

39.2) визначені законом, а також ті, предметом яких є*:

39.2.1) дарування Товариством майна, робіт або послуг*;

39.2.2) надання Товариством майна у заставу*;

39.2.3) забезпечення порукою Товариства виконання зобов’язання третьою особою*;

39.2.4) купівля-продаж об’єкта нерухомого майна;

39.2.5) купівля-продаж транспортного засобу;

39.2.6) випуск (емісія) Товариством або купівля-продаж цінних паперів;

39.2.7) продаж Товариством знака для товарів і послуг;

39.2.8) надання Товариством об’єкта нерухомого майна або транспортного засобу у користування на строк більше ніж три роки;

39.2.9) отримання Товариством кредиту або позики, крім випадків, коли відповідна сума на день укладення правочину не перевищує суму, еквівалентну 10 місячним мінімальним заробітним платам;

39.2.10) надання Товариством позики, крім випадків, коли позичальником є працівник Товариства, а відповідна сума на день укладення правочину не перевищує 10 місячних мінімальних заробітних плат;

39.2.11) передача виключних прав на вчинення правочинів від імені Товариства, чи будь-яких інших виключних майнових прав Товариства;

39.2.12) зобов’язання, сума яких на день укладення відповідного правочину перевищує:

39.2.12.1) 10 місячних мінімальних заробітних плат;

39.2.12.2) 20 місячних мінімальних заробітних плат;

39.2.12.3) 30 місячних мінімальних заробітних плат;

39.2.12.4) 50 місячних мінімальних заробітних плат;

39.2.12.5) 100 місячних мінімальних заробітних плат.

40. Правочин, за яким вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу:

40.1) якщо при цьому він не відповідає будь-якому іншому визначеному Статутом критерію значного правочину Товариства, вважається схваленим Товариством одночасно з його переходом на діяльність на підставі Статуту та не потребує прийняття окремого рішення загальних зборів учасників про надання згоди на його вчинення*;

40.2) потребує прийняття окремого рішення загальних зборів учасників щодо надання згоди на його вчинення.

41. Правочинами, щодо яких є заінтересованість, є правочини:

41.1) визначені законом*;

41.2) визначені законом, а також правочини, які укладаються Товариством з будь-ким із таких осіб (або на їх користь):

41.2.1) учасником Товариства або його афілійованими особами;

41.2.2) учасником Товариства, який одноосібно або разом з афілійованими особами володіє часткою, що становить не менше 5 відсотків статутного капіталу Товариства, або його афілійованими особами;

41.2.3) учасником Товариства, який одноосібно або разом з афілійованими особами володіє часткою, що становить не менше 10 відсотків статутного капіталу Товариства, або його афілійованими особами.

42. Порядок надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість:

42.1) не визначається Статутом*;

42.2) визначається Статутом. Особа, яка має намір укласти з Товариством правочин, що згідно із Статутом належить до правочинів із заінтересованістю, зобов’язана повідомити Товариству про свою заінтересованість. Якщо умови, запропоновані особою, яка має намір укласти з Товариством правочин із заінтересованістю, не є явно невигідними для Товариства, виконавчий орган Товариства протягом 20 днів з дня отримання відповідного повідомлення про заінтересованість забезпечує у порядку, визначеному законом та Статутом, прийняття загальними зборами учасників рішення про надання або про відмову в наданні згоди на вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість. Виконавчий орган Товариства має право укласти правочин із заінтересованістю лише після прийняття загальними зборами учасників рішення про надання згоди на його вчинення.

Прикінцеві положення

43. Товариство веде бухгалтерський облік результатів своєї господарської діяльності та складає фінансову звітність відповідно до законодавства. Товариство забезпечує своєчасне подання податкової, фінансової, статистичної та іншої звітності в порядку, визначеному законодавством.

44. Витрати, пов’язані з проведенням на вимогу учасника (учасників) аудиту фінансової звітності Товариства, покладаються на:

44.1) учасника (учасників), на вимогу якого (яких) проводиться такий аудит*;

44.2) Товариство.

45. Товариство зобов’язане зберігати документи, визначені законом.

46. Питання діяльності Товариства, не врегульовані Статутом, вирішуються відповідно до законодавства України.

47. Товариство має право у будь-який час змінити редакцію Статуту, на підставі якої діє, обравши інше альтернативне положення з числа тих, що передбачені Кабінетом Міністрів України.

48. У разі прийняття загальними зборами учасників рішення про зміну редакції Статуту, на підставі якої діє Товариство, положення нової редакції Статуту застосовуються з дня державної реєстрації відповідних змін.

_______

Примітки.  1. З підпунктів першого порядку (наприклад, 7.1, 7.2, 7.3 і 7.4) дозволяється обирати лише один, крім підпунктів 33.1―33.11, які зазначаються в обов’язковому порядку.

2. Підпункти другого порядку (наприклад, 15.2.1) зазначаються в обов’язковому порядку в разі вибору відповідного підпункту першого порядку (наприклад, 15.2), крім підпунктів 33.1.1—33.11.3, щодо яких діє правило про можливість вибору лише одного підпункту в межах кожного підпункту другого порядку, та підпунктів 30.2.1—30.2.7, 39.2.1—39.2.12, з яких дозволяється обрати один, декілька чи всі підпункти.

3. З підпунктів третього порядку (наприклад, 15.2.1.1 і 15.2.1.2) дозволяється обрати лише один.

4. З підпунктів 30.2.1.2.1—30.2.1.2.3 дозволяється обрати один, декілька чи всі підпункти.

5. Підпункти з позначкою “*” є рекомендованими і обираються (застосовуються) для формування редакції Статуту за варіантом “за замовчуванням”. При цьому підпункти з позначкою “*”, які є у складі іншого підпункту без такої позначки,  використовуються для формування за каскадним принципом редакції відповідної частини Статуту за варіантом “за замовчуванням”.

6. Підпункт з позначкою “**” не може обиратися (застосовуватися) товариством з обмеженою відповідальністю, у статутному капіталі якого є корпоративні права держави.

_____________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 березня 2019 р. № 367

ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК
реалізації експериментального проекту з присвоєння
адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна

Загальні питання

1. Цей Порядок визначає процедуру присвоєння та зміни адреси об’єкта будівництва та об’єкта нерухомого майна.

2. У цьому Порядку термін “адреса об’єкта будівництва, адреса об’єкта нерухомого майна” означає унікальну структуровану сукупність реквізитів, що використовуються для ідентифікації об’єкта та визначення місця його розташування на місцевості.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Цивільному кодексі України, Законах України “Про регулювання містобудівної діяльності”, “Про архітектурну діяльність”, “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”.

3. Основними реквізитами адреси об’єкта будівництва, об’єкта нерухомого майна є:

назва держави (Україна);

назва адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим; область; мм. Київ та Севастополь);

назва району — для населених пунктів районного підпорядкування;

назва населеного пункту або назва селищної чи сільської ради;

назва гідрографічного, соціально-економічного, природно-заповідного або іншого подібного об’єкта (за наявності);

назва вулиці (площі, майдану, шосе, проспекту, бульвару, алеї, провулку, узвозу тощо (за наявності) (далі — вулиця);

номер об’єкта (групи будівель і споруд підприємства (як єдиного майнового комплексу), будівлі, споруди);

номер корпусу — для об’єктів, які складаються з декількох корпусів;

номер окремої частини об’єкта — для квартири, приміщення тощо.

4. Порядок визначення реквізитів адреси об’єкта будівництва, об’єкта нерухомого майна встановлюється Мінрегіоном.

5. Адреса об’єкта будівництва, об’єкта нерухомого майна не присвоюється тимчасовим спорудам, а також іншим об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна, перелік яких визначається Мінрегіоном.

6. За присвоєння адреси об’єкту будівництва, об’єкту нерухомого майна плата не стягується.

Рішення про присвоєння або зміну адреси об’єкта будівництва, об’єкта нерухомого майна відповідно до цього Порядку приймає уповноважений орган містобудування та архітектури (далі — уповноважений орган з присвоєння адреси).

Уповноваженим органом з присвоєння адреси може бути:

виконавчий орган сільської, селищної, міської ради — якщо об’єкт розташований у межах території, на яку поширюються повноваження сільської, селищної, міської ради;

районні в м. Києві державні адміністрації — якщо об’єкт розташований у межах території, на яку поширюються повноваження районної у м. Києві державної адміністрації;

місцева державна адміністрація — якщо об’єкт розташований у межах території, на яку не поширюються повноваження сільської, селищної, міської ради або районних у м. Києві державних адміністрацій.

7. Уповноваженому органу з присвоєння адреси забороняється вимагати від замовника будівництва не передбачені цим Порядком документи для прийняття рішення про присвоєння та зміну адреси об’єкта будівництва, об’єкта нерухомого майна.

Документи та інформацію, не передбачені цим Порядком, які необхідні для прийняття рішення про присвоєння або зміну адреси об’єкта будівництва, об’єкта нерухомого майна, уповноважений орган з присвоєння адреси отримує відповідно до частини восьмої статті 9 Закону України “Про адміністративні послуги”.

8. З дати прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта присвоєна відповідно до цього Порядку адреса об’єкта будівництва автоматично вважається адресою об’єкта нерухомого майна та не потребує прийняття додаткових розпорядчих документів відповідними уповноваженими органами з присвоєння адреси.

9. Замовник будівництва протягом п’яти робочих днів з дня реєстрації декларації про готовність об’єкта до експлуатації або видачі відповідного сертифіката забезпечує направлення в електронній формі повідомлення про прийняття в експлуатацію об’єкта нерухомого майна відповідному уповноваженому органу з присвоєння адреси.

Порядок присвоєння та зміни адреси об’єкта будівництва

10. Адреса об’єкту будівництва (крім реквізиту, визначеного абзацом десятим пункту 3 цього Порядку) присвоюється за вибором замовника будівництва:

у порядку, визначеному пунктами 11—13 цього Порядку, під час надання будівельного паспорта забудови земельної ділянки (далі — будівельний паспорт) або містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки (далі  — містобудівні умови та обмеження). У разі коли до заяви про надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки законодавством вимагається подання викопіювання з топографо-геодезичного плану, то таке викопіювання подається у масштабі М 1:500 із зазначенням місця розташування запланованих об’єктів будівництва, а також головного входу до будинку (для будинків);

у порядку, визначеному пунктами 28—34 цього Порядку, після отримання права на виконання будівельних робіт;

у порядку, визначеному пунктами 28—34 цього Порядку, після прийняття об’єкта в експлуатацію.

11. Уповноважений орган з присвоєння адреси протягом п’яти робочих днів з дня отримання від замовника будівництва документів, визначених частиною третьою статті 27 або частиною третьою статті 29 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”:

приймає рішення про присвоєння адреси об’єкту будівництва;

оприлюднює рішення про присвоєння адреси об’єкту будівництва на своєму офіційному веб-сайті (за наявності) або в друкованому засобі масової інформації місцевої сфери розповсюдження (за відсутності веб-сайту);

забезпечує внесення інформації про присвоєння адреси об’єкту будівництва до реєстру адрес, який ведеться відповідно до Положення про містобудівний кадастр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 559 (Офіційний вісник України, 2011 р.,
№ 41, ст. 1673);

забезпечує розміщення скан-копії рішення про присвоєння адреси об’єкту будівництва в реєстрі містобудівних умов та обмежень.

12. Рішення про присвоєння адреси об’єкту будівництва за зверненням замовника будівництва надається у паперовій формі.

13. Присвоєна відповідно до цього розділу адреса об’єкта будівництва вказується в містобудівних умовах та обмеженнях (як місце розташування об’єкта) або будівельному паспорті. У містобудівних умовах та обмеженнях і будівельному паспорті додатково зазначаються відомості про дату та номер рішення уповноваженого органу з присвоєння адреси про присвоєння адреси об’єкту будівництва та найменування такого органу.

14. Якщо після затвердження проектної документації змінено місце (місця) розташування запланованих об’єктів будівництва, у тому числі головного входу до будинку (для будинків), та/або змінено кількість запланованих об’єктів будівництва, що може вплинути на визначення адреси об’єкта будівництва, замовник будівництва звертається до відповідного уповноваженого органу містобудування та архітектури із заявою про внесення змін до містобудівних умов та обмежень у частині зміни місця розташування об’єкта, до якої додається викопіювання з топографо-геодезичного плану у маштабі М 1:500 із зазначенням місця розташування запланованих об’єктів будівництва, а також головного входу до будинку (для будинків).

15. Уповноважений орган з присвоєння адреси протягом п’яти робочих днів з дня отримання заяви про внесення змін до містобудівних умов та обмежень у частині зміни місця розташування об’єкта:

приймає рішення про зміну адреси об’єкта будівництва;

оприлюднює рішення про зміну адреси об’єкта будівництва на своєму офіційному веб-сайті (за наявності);

забезпечує внесення змін до містобудівних умов та обмежень у частині зміни місця розташування об’єкта та внесення цієї інформації до реєстру містобудівних умов та обмежень;

забезпечує розміщення скан-копії рішення про зміну адреси об’єкта будівництва в реєстрі містобудівних умов та обмежень.

16. Рішення про зміну адреси за зверненням замовника будівництва надається у паперовій формі.

17. Підставами для відмови у внесенні змін до містобудівних умов та обмежень у частині зміни місця розташування об’єкта є:

неподання визначених пунктом 14 цього Порядку документів, необхідних для прийняття рішення про внесення змін до містобудівних умов та обмежень у частині зміни місця розташування об’єкта;

невідповідність намірів забудови вимогам містобудівної документації на місцевому рівні.

18. Відмова у внесенні змін до містобудівних умов та обмежень у частині зміни місця розташування об’єкта здійснюється шляхом направлення листа з обґрунтуванням підстав такої відмови відповідним уповноваженим органом містобудування та архітектури у строк, що не перевищує строк, встановлений для її надання.

Порядок зміни адреси об’єкта нерухомого майна

19. Підставами для зміни адреси об’єкта нерухомого майна є:

зміни в адміністративно-територіальному устрої;

зміна назви адміністративно-територіальної одиниці, вулиці або назви гідрографічного, соціально-економічного, природно-заповідного або іншого подібного об’єкта;

об’єднання та поділ вулиць;

об’єднання, поділ об’єкта нерухомого майна, виділення частки з об’єкта нерухомого майна;

упорядкування нумерації об’єктів нерухомого майна.

20. Уповноважений орган з присвоєння адреси протягом
30 календарних днів з дня настання обставин, визначених абзацами другим — четвертим та абзацом шостим пункту 19 цього Порядку:

приймає рішення про зміну відповідного реквізиту адреси об’єкта нерухомого майна;

оприлюднює рішення про зміну реквізиту адреси об’єкта нерухомого майна на своєму офіційному веб-сайті (за наявності) або в друкованому засобі масової інформації місцевої сфери розповсюдження (за відсутності веб-сайту);

забезпечує внесення інформації про зміну реквізиту адреси об’єкта нерухомого майна до реєстру адрес.

21. Для зміни адреси об’єкта нерухомого майна у разі об’єднання, поділу об’єкта нерухомого майна або виділення частки з об’єкта нерухомого майна (крім квартири, житлового або нежитлового приміщення тощо), подаються такі документи:

заява власника (співвласників) об’єкта нерухомого майна про зміну адреси із зазначенням раніше присвоєної адреси об’єкта нерухомого майна, відомостей про документ, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна до його об’єднання, поділу або виділення частки, ідентифікаційного коду юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб);

документ, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна до його об’єднання, поділу або виділення частки, — якщо право власності на об’єкт не зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;

документ, що засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта (крім випадків, коли об’єкт нерухомого майна створюється шляхом поділу, об’єднання або виділення без проведення будівельних робіт, що відповідно до законодавства потребують отримання дозволу на їх проведення), — якщо такий документ не внесений до єдиного реєстру документів, які дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів;

технічний паспорт на новостворений об’єкт нерухомого майна.

Копії документів, які подаються для зміни адреси об’єкта нерухомого майна, засвідчуються власником (співвласником) (його представником).

22. Документи для зміни адреси об’єкта нерухомого майна подаються власником (співвласником) (далі — заявник) об’єкта нерухомого майна (його представником) відповідно до частини першої та абзацу другого частини четвертої статті 9 Закону України “Про адміністративні послуги”.

У разі коли документи подаються особисто, заявник пред’являє документ, що посвідчує його особу відповідно до Закону України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”.

У разі подання документів особисто представником заявника додатково пред’являється примірник оригіналу документа, що засвідчує його повноваження.

23. Підставами для відмови у зміні адреси об’єкта нерухомого майна за заявою власника (співвласника) об’єкта нерухомого майна (його представника) про зміну адреси є:

подання неповного пакету документів, визначених пунктом 21 цього Порядку;

виявлення недостовірних відомостей у поданих документах, що підтверджено документально;

подання заяви особою, яка не є власником (співвласником) об’єкта нерухомого майна, щодо якого подано заяву про зміну адреси, або його представником;

подання заяви до уповноваженого органу з присвоєння адреси, який не має повноважень приймати рішення про присвоєння адреси на відповідній території.

Відмова у зміні адреси об’єкта нерухомого майна з підстав, не передбачених цим пунктом, не допускається.

24. Повідомлення про відмову у зміні адреси об’єкта нерухомого майна з обґрунтуванням підстав такої відмови надсилається (надається) заявнику та оприлюднюється на офіційному веб-сайті (за наявності) уповноваженого органу з присвоєння адреси у строк, встановлений для прийняття рішення про зміну адреси.

25. Після усунення причин, що були підставою для відмови у зміні адреси об’єкта нерухомого майна, заявник може повторно подати документи для зміни адреси.

26. За відсутності підстав для відмови у зміні адреси об’єкта нерухомого майна уповноважений орган з присвоєння адреси протягом п’яти робочих днів з дня отримання заяви про зміну адреси об’єкта нерухомого майна:

приймає рішення про зміну адреси, яке повинно містити відомості про попередню адресу;

оприлюднює рішення про зміну адреси об’єкта нерухомого майна на своєму офіційному веб-сайті (за наявності);

забезпечує внесення інформації про зміну адреси об’єкта нерухомого майна до реєстру адрес;

видає (надсилає рекомендованим поштовим відправленням) заявнику (його представнику) рішення про зміну адреси об’єкта нерухомого майна в паперовій формі.

Особливості присвоєння адреси об’єкту будівництва та
об’єкту нерухомого майна, яким надано будівельний паспорт або містобудівні умови та обмеження до набрання чинності цим Порядком

27. У разі коли замовнику будівництва надано будівельний паспорт або містобудівні умови та обмеження до набрання чинності цим Порядком, такий замовник може звернутися до відповідного уповноваженого органу з присвоєння адреси із заявою (із зазначенням прізвища, імені, по батькові замовника будівництва — фізичної особи або найменування та ідентифікаційного коду замовника будівництва — юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, кадастрового номера земельної ділянки, на якій споруджується (споруджено) об’єкт нерухомого майна) про присвоєння адреси:

об’єкту будівництва (до прийняття закінченого будівництвом об’єкта в експлуатацію);

об’єкту нерухомого майна (після прийняття об’єкта в експлуатацію).

28. Індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, які будуються (збудовані) на земельній ділянці, право власності на яку зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та яким не присвоєно адресу об’єкта будівництва під час надання будівельного паспорта або містобудівних умов та обмежень у порядку, визначеному цим Порядком, не потребують прийняття рішення про присвоєння адреси. Адресою такого об’єкта вважається місце розташування земельної ділянки, на якій споруджено відповідний будинок згідно з відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Замовник будівництва може звернутися до відповідного уповноваженого органу з присвоєння адреси відповідно до порядку, визначеного цим розділом, із заявою про присвоєння адреси:

об’єкту будівництва (до прийняття закінченого будівництвом об’єкта в експлуатацію);

об’єкту нерухомого майна (після прийняття об’єкта в експлуатацію).

29. До заяви про присвоєння адреси об’єкту будівництва або об’єкту нерухомого майна додаються:

копія документа, що посвідчує право власності або користування земельною ділянкою, на якій споруджується (споруджено) об’єкт нерухомого майна, — якщо таке право власності або користування земельною ділянкою не зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;

викопіювання з топографо-геодезичного плану у масштабі М 1:500 із зазначенням місця розташування запланованих об’єктів будівництва, а також головного входу до будинку (для будинків);

копія документа, що дає право на виконання будівельних робіт, — у разі присвоєння адреси об’єкту будівництва та якщо такий документ не внесений до єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів;

копія документа, що засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, — у разі присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна та якщо такий документ не внесений до єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів.

Копії документів, які подаються для присвоєння адреси об’єкту будівництва, об’єкту нерухомого майна, засвідчуються замовником будівництва (його представником).

30. Документи для присвоєння адреси об’єкту будівництва, об’єкту нерухомого майна подаються замовником будівництва (його представником) відповідно до частини першої та абзацу другого частини четвертої статті 9 Закону України “Про адміністративні послуги”.

У разі коли документи подаються особисто, замовник будівництва пред’являє документ, що посвідчує його особу відповідно до Закону України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”.

У разі подання документів особисто представником замовника будівництва додатково пред’являється примірник оригіналу документа, що засвідчує його повноваження.

31. Підставами для відмови у присвоєнні адреси об’єкту будівництва, об’єкту нерухомого майна є:

подання неповного пакету документів, визначених пунктом 29 цього Порядку;

виявлення неповних або недостовірних відомостей у поданих документах, що підтверджено документально;

подання заяви особою, яка не є замовником будівництва або уповноваженою ним особою;

подання заяви до уповноваженого органу з присвоєння адреси, який не має повноважень приймати рішення про присвоєння адреси на відповідній території.

Відмова у присвоєнні адреси об’єкту будівництва, об’єкту нерухомого майна з підстав, не передбачених цим пунктом, не допускається.

32. Повідомлення про відмову у присвоєнні адреси об’єкту будівництва, об’єкту нерухомого майна з обґрунтуванням причин відмови надсилається (надається) замовнику будівництва (його представнику)  та оприлюднюється на офіційному веб-сайті (за наявності) відповідного уповноваженого органу з присвоєння адреси в строк, що не перевищує строк, встановлений для її присвоєння.

33. Після усунення причин, що були підставою для відмови у присвоєнні адреси об’єкту будівництва, об’єкту нерухомого майна, замовник будівництва (його представник) може повторно подати документи для присвоєння адреси об’єкту будівництва, об’єкту нерухомого майна.

34. Уповноважений орган з присвоєння адреси за відсутності підстав для відмови у присвоєнні адреси об’єкту будівництва, об’єкту нерухомого майна протягом п’яти робочих днів з дня отримання заяви про присвоєння адреси об’єкту будівництва, об’єкту нерухомого майна:

приймає рішення про присвоєння адреси об’єкту будівництва, яке повинно містити відомості про документ, що дає право на виконання будівельних робіт, або рішення про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна, яке повинно містити відомості про документ, що засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта;

оприлюднює рішення про присвоєння адреси об’єкту будівництва, об’єкту нерухомого майна на своєму офіційному веб-сайті (за наявності);

забезпечує внесення інформації про присвоєння адреси об’єкту будівництва, об’єкту нерухомого майна до реєстру адрес;

видає (надсилає рекомендованим поштовим відправленням) замовнику будівництва (його представнику) рішення про присвоєння адреси об’єкту будівництва або рішення про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна у паперовій формі.

Особливості присвоєння адреси самочинно
збудованому об’єкту нерухомого майна, на яке
визнано право власності за рішенням суду

35. Присвоєння адреси самочинно збудованому об’єкту нерухомого майна, на яке визнано право власності за рішенням суду, здійснюється згідно з пунктами 29—34 цього Порядку після прийняття об’єкта в експлуатацію.

_____________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 березня 2019 р. № 367

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Порядку накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудівної діяльності, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1995 р. № 244 (ЗП України, 1995 р., № 7, ст. 164; Офіційний вісник України, 2012 р., № 16, ст. 592; 2013 р., № 81, ст. 3003; 2015 р., № 79, ст. 2644; 2017 р., №  49, ст. 1526):

1) доповнити Порядок пунктом 11 такого змісту:

“11. Термін “електронний кабінет” вживається у значенні, наведеному у Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 р. № 553 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 40, ст. 1647).”;

2) у пункті 3:

абзац третій після слів “з повідомленням” доповнити словами “або через електронний кабінет”;

абзац четвертий після слів “надіслання документів” доповнити словами “рекомендованим листом з повідомленням”;

в абзаці п’ятому слова “Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців” замінити словами “Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, або через електронний кабінет”;

в абзаці шостому слова “Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців” замінити словами “Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Документи, надіслані суб’єкту містобудування через електронний кабінет, вважаються належно врученими такому суб’єкту.”;

3) у підпункті 5 пункту 8 слова “Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців” замінити словами “Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань”, а слова “(перебування фізичної особи — підприємця у стані припинення підприємницької діяльності)” виключити;

4) пункти 24 і 25 після слів “надсилається йому поштою” доповнити словами “або через електронний кабінет”;

5) пункт 28 після слів “з повідомленням про таке оскарження” доповнити словами “поштою або через електронний кабінет”;

6) у пункті 30:

абзац другий після слів “з дня його сплати” доповнити словами “(крім випадку сплати штрафу через електронний кабінет)”;

в абзаці четвертому слова “Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців” замінити словами “Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань”;

7) абзац другий пункту 36 після слів “про сплату штрафу в повному обсязі” доповнити словами “або відповідних відомостей про сплату в електронному кабінеті”.

2. У Правилах охорони внутрішніх морських вод і територіального моря України від забруднення та засмічення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 1996 р. № 269 (ЗП України, 1996 р., № 8, ст. 241; Офіційний вісник України, 2002 р., № 14, ст. 741; 2013 р., № 82, ст. 3041; 2015 р., № 59, ст. 1937, № 94, ст. 3205):

1) абзац четвертий пункту 4 викласти в такій редакції:

“вод, які містять забруднюючі речовини, зазначені в додатку 1 до цих Правил, крім вод після охолодження суднових механізмів, стічних вод, скидання яких здійснюється згідно з пунктом 5 цих Правил.”;

2) абзац четвертий пункту 5 виключити;

3) пункт 51 викласти в такій редакції:

“51. Скидання ізольованого баласту в територіальному морі, на внутрішніх водних шляхах України дозволяється без обмежень та контролю з боку державних органів за умови, що такий баласт прийнято у Чорному чи Азовському морі до входу в територіальні води.

Морські екологічні інспекції Держекоінспекції проводять перевірки у місцях стоку лляльних, стічних та баластних вод (крім ізольованого баласту), скидання яких здійснюється із суден у внутрішні морські води та територіальне море, на відповідність вимогам, зазначеним у додатку 1 до цих Правил, у морському порту виключно у разі виявлення видимих слідів нафти чи нафтовмісних або інших забруднюючих речовин в районі імовірного скидання, що призвело до фактичного погіршення якості води.

Факт погіршення якості води в районі імовірного скидання встановлюється шляхом порівняння показників якості води, відібраної в районі імовірного скидання, з фоновими показниками якості води.

Відбір проб фонових показників якості води в акваторії морського порту та забезпечення проведення їх аналізу здійснюється адміністрацією відповідного морського порту.

Перевірка вод здійснюється з метою встановлення джерела забруднення.

Порядок перевірки, взяття проб води та проведення їх аналізу встановлюється Кабінетом Міністрів України.”;

4) в абзаці третьому пункту 11 слова “щодо яких не встановлено ГДК” замінити словами “щодо яких додатком 2 до цих Правил або іншим актом не встановлено ГДК”;

5) пункт 27 виключити;

6) доповнити Правила додатком 1 такого змісту:

“Додаток 1
до Правил

ВИМОГИ
щодо скидання забруднюючих речовин у внутрішні
морські води та територіальне море України
в процесі нормальної експлуатації суден

1. Будь-яке скидання у внутрішні морські води та територіальне море України нафти або нафтовмісних сумішей із суден валовою місткістю
400 регістрових тонн і більше забороняється, крім випадків, коли виконуються одночасно всі такі умови:

судно перебуває в дорозі;

нафтовмісна суміш оброблена за допомогою обладнання для фільтрації нафти, яке відповідає вимогам Конвенції МАРПОЛ 73/78;

вміст нафти у нафтовмісній суміші у місці стоку без її розбавлення не перевищує 15 мл/м3;

на нафтових танкерах нафтовмісна суміш не походить з ллял відділення вантажних насосів;

на нафтових танкерах нафтовмісна суміш не змішана із залишками нафтового вантажу.

2. На суднах валовою місткістю менше 400 регістрових тонн нафта та всі нафтовмісні суміші повинні зберігатися на борту для подальшого скидання в приймальні споруди або скидатися в море з урахуванням таких положень:

судно перебуває в дорозі;

на судні експлуатується обладнання схваленої конструкції, яке забезпечує вміст нафти у нафтовмісній суміші у місці стоку без її розбавлення, який не перевищує 15 мл/м3;

на нафтових танкерах нафтовмісна суміш не походить з ллял відділення вантажних насосів;

на нафтових танкерах нафтовмісна суміш не змішана із залишками нафтового вантажу.

3. Будь-яке скидання забруднюючих речовин категорій X, Y та Z у внутрішні морські води та територіальне море України заборонено.”;

7) у додатку до Правил:

слова “Додаток до Правил” замінити словами і цифрою “Додаток 2 до Правил”;

назву графи “Значення*” викласти в такій редакції:

“Значення”;

виноску “*” до додатка 2 виключити.

3. Пункт 8 Порядку визнання населеного місця історичним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 липня 2006 р. № 909 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 27, ст. 1950; 2009 р., № 20, ст. 629), виключити.

1) пункт 13 доповнити абзацом такого змісту:

“Банку або іншій фінансовій установі, яка має ліцензію на надання коштів у позику, зокрема на умовах фінансового кредиту відповідно до Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, на їх запит надається витяг з Реєстру в порядку та обсязі, встановленому Мін’юстом, за наявності письмової згоди фізичної особи, якої стосуються відомості, зазначені в актових записах.”;

2) абзац шостий пункту 14 викласти в такій редакції:

“банку або іншій фінансовій установі, яка має ліцензію на надання коштів у позику, зокрема на умовах фінансового кредиту, за умови пред’явлення відповідного договору або іншого документа, що згідно із законодавством підтверджує наявність заборгованості померлої особи, а також документів, які підтверджують особу та повноваження керівника чи представника банку або іншої фінансової установи;”;

3) доповнити Порядок пунктом 141 такого змісту:

“141. Витяг з Реєстру про державну реєстрацію шлюбу, розірвання шлюбу, зміну прізвища, ім’я та по батькові до зміни імені і після зміни імені фізичної особи видається банку або іншій фінансовій установі, яка має ліцензію на надання коштів у позику, зокрема на умовах фінансового кредиту, за умови наявності письмової згоди фізичної особи, щодо якої запитується інформація з Реєстру, а також документів, які підтверджують особу та повноваження керівника чи представника банку або іншої фінансової установи.”.

5. У Порядку відомчої реєстрації та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 2009 р. № 694 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 51, ст. 1739; 2011 р., № 85, ст. 3102; 2012 р., № 95, ст 3849; 2019 р., № 9, ст. 317):

1) пункт 2 доповнити абзацом такого змісту:

“Реєстрація машин здійснюється після перевірки підрозділами територіальних органів Держпродспоживслужби наявності обтяжень машин за даними Державного реєстру обтяжень рухомого майна. Реєстрація машин, які перебувають у податковій заставі, заставі, під арештом або є предметом іншого обтяження, проводиться виключно за умови надання письмової згоди всіх виявлених обтяжувачів.”;

2) пункт 21 викласти в такій редакції:

“21. Забороняється знімати з обліку машину, що перебуває у податковій заставі, заставі, під арештом або є предметом іншого  обтяження, без письмової згоди всіх виявлених обтяжувачів.”.

6. В абзаці першому пункту 10 Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009 р. № 1200 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 87, ст. 2939; 2017 р., № 94, ст. 2846), слова “, їх складові частини, виготовлені в Україні та/або ввезені на митну територію України, що мають ідентифікаційні номери” виключити.

1) пункт 7 доповнити новим абзацом першим такого змісту:

“7. Реєстрація, перереєстрація, тимчасова реєстрація, взяття на облік та зняття з обліку технологічного транспортного засобу здійснюється після перевірки територіальними органами Держпраці наявності обтяжень машини за даними Державного реєстру обтяжень рухомого майна. Реєстрація, перереєстрація, тимчасова реєстрація та взяття на облік технологічного транспортного засобу, який перебуває у податковій заставі, заставі, під арештом або є предметом іншого обтяження, здійснюється виключно за умови надання письмової згоди всіх виявлених обтяжувачів.”.

У зв’язку з цим абзаци перший і другий вважати відповідно абзацами другим і третім;

2) пункт 37 викласти в такій редакції:

“37. Зняття з обліку технологічного транспортного засобу, який перебуває у податковій заставі, під арештом, заставі або є предметом іншого обтяження, здійснюється виключно за умови надання письмової згоди всіх виявлених обтяжувачів.”.

8. У Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461 “Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 32, ст. 1359; 2015 р., № 78, ст. 2599, № 89, ст. 2969; 2017 р., № 49, ст. 1530; 2018 р., № 37, ст. 1309):

1) абзац другий пункту 2 викласти в такій редакції:

“електронний кабінет замовника (далі — електронний кабінет) — інформаційно-телекомунікаційна система, що забезпечує електронний документообіг з питань декларативних і дозвільних процедур у будівництві та консультування, функціонування якої забезпечується Держархбудінспекцією відповідно до законодавства з питань захисту інформації у порядку, визначеному Мінрегіоном. Електронний кабінет може бути інтегрований з іншими інформаційними системами державних органів та органів місцевого самоврядування, зокрема з Єдиним державним порталом адміністративних послуг;”;

2) у пункті 15:

в абзаці першому слова “протягом одного робочого дня з дня її надходження” замінити словами “автоматично за допомогою програмних засобів ведення реєстру в день її надходження”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Доступ користувачів до даних реєстру (зокрема до інформації про зазначену в декларації та сертифікаті адресу об’єкта будівництва, присвоєну під час реалізації експериментального проекту з присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна, дату і номер наказу про її присвоєння, найменування органу, який прийняв наказ) здійснюється безоплатно через офіційний веб-сайт Держархбудінспекції.”;

3) пункт 18 доповнити абзацом такого змісту:

“У разі подання декларації через електронний кабінет перевірка повноти даних, зазначених у декларації, здійснюється автоматично за допомогою програмних засобів ведення реєстру під час її заповнення замовником. Реєстрація декларації шляхом внесення до реєстру даних, зазначених у декларації, здійснюється автоматично у день її надходження.”;

4) абзац перший пункту 19 після слів “(його уповноваженій особі)” доповнити словами “у спосіб, відповідно до якого були подані документи,”;

5) у пункті 22:

абзац перший після слова “письмово” доповнити словами “в паперовій або електронній формі через електронний кабінет”;

абзац третій викласти в такій редакції:

“Орган державного архітектурно-будівельного контролю забезпечує подання до реєстру зазначеної у декларації інформації, в якій враховано зміни, згідно з цим Порядком. У разі подання декларації, в якій враховано зміни, через електронний кабінет, перевірка повноти даних, зазначених у декларації, здійснюється автоматично за допомогою програмних засобів ведення реєстру під час її заповнення замовником. Реєстрація декларації, в якій враховано зміни, шляхом внесення до реєстру даних, зазначених у декларації, здійснюється автоматично у день її надходження.”;

після абзацу п’ятого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

“У разі подання документів через електронний кабінет розгляд поданих документів та внесення відповідної інформації до реєстру здійснюється протягом п’яти робочих днів з дня їх надходження.”.

У зв’язку з цим абзаци шостий — дванадцятий вважати відповідно абзацами сьомим — тринадцятим;

друге речення абзацу десятого викласти в такій редакції: “Держархбудінспекція не пізніше наступного робочого дня з дня повідомлення органом державного архітектурно-будівельного контролю про скасування реєстрації декларації вносить до реєстру відповідний запис.”;

абзац дванадцятий після слова “письмово” доповнити словами “в паперовій або  електронній формі через електронний кабінет”;

6) у пункті 27:

в абзаці сьомому слова “(його уповноваженій ним особі)” замінити словами “(уповноваженій ним особі) у спосіб, відповідно до якого були подані документи,”;

доповнити пункт після абзацу сьомого новим абзацом такого змісту:

“Рішення про відмову у видачі сертифіката оприлюднюється на офіційному веб-сайті відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю протягом одного робочого дня після його прийняття.”.

У зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев’ятим;

у тексті Порядку слова “через електрону систему здійснення декларативних та дозвільних процедур у будівництві” замінити словами “через електронний кабінет”;

7) у додатках до Порядку:

у додатку 2:

пункт 4 викласти в такій редакції:

“4. Інформація про місце розташування об’єкта:

1) згідно з документом, що дає право на виконання будівельних робіт, _________________________________________________________________

_________________________________________________________________;

2) адреса об’єкта будівництва, присвоєна об’єкту нового будівництва під час реалізації експериментального проекту з присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна, ____________________________

_________________________________________________________________

(зазначається в разі присвоєння адреси під час реалізації

_________________________________________________________________

експериментального проекту з присвоєння адрес об’єктам будівництва _________________________________________________________________,

та об’єктам нерухомого майна)

дата і номер наказу про присвоєння адреси об’єкту будівництва, найменування органу, який його прийняв, _____________________________

_________________________________________________________________

_______________________________________________________________.”;

пункт 12 додатка 3 викласти в такій редакції:

“12. Інформація про об’єкт

Місце розташування об’єкта:

1) згідно з документом, що дає право на виконання будівельних робіт, _________________________________________________________________

_________________________________________________________________;

2) адреса об’єкта будівництва, присвоєна об’єкту нового будівництва під час реалізації експериментального проекту з присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна, ____________________________

_________________________________________________________________

(зазначається у разі присвоєння адреси під час реалізації _________________________________________________________________

експериментального проекту з присвоєння адрес об’єктам будівництва _________________________________________________________________,

та об’єктам нерухомого майна)

дата і номер наказу про присвоєння адреси об’єкту будівництва, найменування органу, який його прийняв, _____________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________.

Источник Протокол

Читайте также:

Остались вопросы? Обращайтесь!

Мы проконсультируем Вас, поможем организовать бизнес, выбрать систему налогообложения, а в случае необходимости – сопроводим процесс организации Вашего бизнеса по юридическим, бухгалтерским, налоговым, а также финансовым вопросам. И поверьте, Ваши деньги непременно вернутся к Вам.

Публікації

admin

16.04.2021

Верховний Суд роз’яснив, чи є прогул триваючим правопорушенням

Верховний Суд нагадав, що є триваючим правопорушенням. Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду розглянув справу № 813/1475/17, в якій досліджував питання, чи є прогул триваючим правопорушенням. Обставини справи…

Читати далі...

admin

09.04.2021

КАС ВС пояснив, які виплати залишаються без індексації

Що, на думку КАС, не належать до об’єктів індексації. Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду висловився по справі № 336/6027/16-а (2-а/336/17/2017). Постановою Кабінету Міністрів України від 12…

Читати далі...

admin

07.04.2021

Наявність технічних помилок у заповіті для визнання його недійсним

ВС висловив думку з приводу наявності технічних помилок у заповіті. Наявність технічних помилок (описок) у заповіті не свідчить про порушення його форми або порядку посвідчення, а тому не є підставою…

Читати далі...

admin

06.04.2021

Пенсіонер 10 років чекав рішення ЄСПЛ у справі щодо доплати до пенсії у 100 грн і переміг

Національні суди послідовно ігнорували ключовий доказ заявника і так само послідовно відхиляли його вимоги щодо перерахунку пенсії. Ні для кого не секрет, що в Україні громадянам часто доводиться з боєм…

Читати далі...

admin

04.04.2021

Не отримав рішення суду: ВС вказав, що є достатнім для того, щоб вважати повідомлення належним

Направлення листа рекомендованою кореспонденцією на дійсну адресу є достатнім для того, щоб вважати повідомлення належним. Направлення листа  рекомендованою кореспонденцією на дійсну адресу є достатнім для того, щоб вважити повідомлення належним,…

Читати далі...

admin

03.04.2021

Заміна сторони у виконавчому провадженні: КЦС ВС вказав на важливий момент

Верховний Суд пояснив, коли виникає можливість замінити сторону у виконавчому провадженні. Верховний Суд у складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційного цивільного суду у справі № 2-5356/10 визначився із заміною…

Читати далі...

admin

02.04.2021

Розкриття процесуальних документів, які стали підставою для проведення НСРД: позиція ВС

ВС висловися щодо реалізації принципу змагальності у випадку розкриття процесуальних документів, які стали підставою для проведення НСРД. У випадку розкриття процесуальних документів, які стали підставою для проведення НСРД після передачі…

Читати далі...

admin

31.03.2021

ЄСПЛ: Спілкування з адвокатом через скляну перегородку порушує конфіденційність зустрічі

Коли заявнику дають можливість лише так спілкуватися з адвокатом для підготовки заяви, це становить порушення його права на звернення до Суду. Час від часу до ЄСПЛ із заявами проти України…

Читати далі...

admin

30.03.2021

ВП ВС відступила від висновку про припинення договору поруки і сказала, коли він припиняється

ВП ВС: штучне подвоєння судового процесу є неприпустимим. Велика Палата Верховного Суду у справі № 522/1528/15-ц зазначила, що закон не пов'язує припинення поруки з прийняттям судом рішення про стягнення з…

Читати далі...

admin

29.03.2021

ВС роз’яснив, кому належить право закрити провадження у справі про адмінправопорушення

Право закрити провадження у справі про адміністративне правопорушення належить лише органу, який розглядає таку справу, або ж суду. Право закрити провадження у справі про адміністративне правопорушення належить лише органу, який…

Читати далі...

Адвокатські практики

Напрямки

Будь ласка, використовуйте цю кнопку, щоб зв'язатися з нами!

Кнопка зв'язку